Materiały edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych Opiekun medyczny

Darmowe szkolenie

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach policealnych i zawodowych. Zakres przedmiotowy opracowanych materiałów obejmuje aż 8 różnych kierunków, spośród których jednym jest Opiekun medyczny. Kurs zawiera lekcje ze wszystkich teoretycznych przedmiotów wymaganych na tym kierunku. Te przedmioty to:
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język migowy
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Zarys psychologii i socjologii
  • Zdrowie publiczne
Cele i korzyści:
Materiały edukacyjne przekazują wiedzę merytoryczną i pomagają w realizacji zakładanych celów dydaktycznych. Ponadto kursy zawierają ćwiczenia, quizy i testy, które aktywizują słuchaczy oraz pomagają im w utrwalaniu wiadomości i sprawdzaniu swojej wiedzy. Słuchacz, samodzielnie korzystając z materiałów, zdobywa wiedzę wymaganą w danym zawodzie.
Grupa Docelowa:
Słuchacze kierunku Opiekun medyczny. Z materiałów edukacyjnych słuchacze korzystać mogą podczas lekcji obowiązkowych lub samodzielnie w ramach pracy własnej, zdalnie z domu.