Materiały edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych Technik administracji

Darmowe szkolenie

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach policealnych i zawodowych. Zakres przedmiotowy opracowanych materiałów obejmuje aż 8 różnych kierunków, spośród których jednym jest Technik administracji. Kurs zawiera lekcje ze wszystkich teoretycznych przedmiotów wymaganych na tym kierunku. Te przedmioty to:
  • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
  • Podstawy finansów publicznych
  • Podstawy prawa administracyjnego
  • Podstawy prawa cywilnego
  • Podstawy prawa pracy
  • Podstawy przedsiębiorczości
Cele i korzyści:
Materiały edukacyjne przekazują wiedzę merytoryczną i pomagają w realizacji zakładanych celów dydaktycznych. Ponadto kursy zawierają ćwiczenia, quizy i testy, które aktywizują słuchaczy oraz pomagają im w utrwalaniu wiadomości i sprawdzaniu swojej wiedzy. Słuchacz, samodzielnie korzystając z materiałów, zdobywa wiedzę wymaganą w danym zawodzie.
Grupa Docelowa:
Słuchacze kierunku Technik administracji. Z materiałów edukacyjnych słuchacze korzystać mogą podczas lekcji obowiązkowych lub samodzielnie w ramach pracy własnej, zdalnie z domu.