Materiały edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych Technik BHP

Darmowe szkolenie

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach policealnych i zawodowych. Zakres przedmiotowy opracowanych materiałów obejmuje aż 8 różnych kierunków, spośród których jednym jest Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs zawiera lekcje ze wszystkich teoretycznych przedmiotów wymaganych na tym kierunku. Te przedmioty to:
  • Ergonomia w procesie pracy
  • Podstawy prawa pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Zagrożenia w środowisku pracy
Cele i korzyści:
Materiały edukacyjne przekazują wiedzę merytoryczną i pomagają w realizacji zakładanych celów dydaktycznych. Ponadto kursy zawierają ćwiczenia, quizy i testy, które aktywizują słuchaczy oraz pomagają im w utrwalaniu wiadomości i sprawdzaniu swojej wiedzy. Słuchacz, samodzielnie korzystając z materiałów, zdobywa wiedzę wymaganą w danym zawodzie.
Grupa Docelowa:
Słuchacze kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy mogą korzystać z materiałów edukacyjnych podczas lekcji obowiązkowych lub samodzielnie w ramach pracy własnej, zdalnie z domu.