Materiały edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych Technik farmaceutyczny

Darmowe szkolenie

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach policealnych i zawodowych. Zakres przedmiotowy opracowanych materiałów obejmuje aż 8 różnych kierunków, spośród których jednym jest Technik farmaceutyczny. Kurs zawiera lekcje ze wszystkich teoretycznych przedmiotów wymaganych na tym kierunku. Te przedmioty to:
 • Analiza leków
 • BHP
 • Farmakognozja
 • Farmakologia
 • Język migowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Propedeutyka zdrowia
 • Technologia postaci leków
  • Technologie informatyczne
Cele i korzyści:
Materiały edukacyjne przekazują wiedzę merytoryczną i pomagają w realizacji zakładanych celów dydaktycznych. Ponadto kursy zawierają ćwiczenia, quizy i testy, które aktywizują słuchaczy oraz pomagają im w utrwalaniu wiadomości i sprawdzaniu swojej wiedzy. Słuchacz, samodzielnie korzystając z materiałów, zdobywa wiedzę wymaganą w danym zawodzie.
Grupa Docelowa:
Słuchacze kierunku Technik farmaceutyczny. Z materiałów edukacyjnych słuchacze korzystać mogą podczas lekcji obowiązkowych lub samodzielnie w ramach pracy własnej, zdalnie z domu.