Materiały edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych Higienistka stom.

Darmowe szkolenie

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach policealnych i zawodowych. Zakres przedmiotowy opracowanych materiałów obejmuje aż 8 różnych kierunków, w tym m.in.: Higienistkę stomatologiczną oraz Asystentkę stomatologiczną. Kurs zawiera lekcje ze wszystkich teoretycznych przedmiotów wymaganych na tych kierunkach. Te przedmioty to:
  • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
  • Język migowy
  • Komunikacja personalna i społeczna
  • Propedeutyka stomatologiczna
  • Stany zagrożenia życia i zdrowia
Cele i korzyści:
Materiały edukacyjne przekazują wiedzę merytoryczną i pomagają w realizacji zakładanych celów dydaktycznych. Ponadto kursy zawierają ćwiczenia, quizy i testy, które aktywizują słuchaczy oraz pomagają im w utrwalaniu wiadomości i sprawdzaniu swojej wiedzy. Słuchacz, samodzielnie korzystając z materiałów, zdobywa wiedzę wymaganą w danym zawodzie.
Grupa Docelowa:
Słuchacze kierunków: Higienistka stomatologiczna oraz Asystentka stomatologiczna. Z materiałów edukacyjnych słuchacze korzystać mogą podczas lekcji obowiązkowych lub samodzielnie w ramach pracy własnej, zdalnie z domu.